Πρόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς από Ειδησοφωνική

Η Ειδησεοφωνική έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα