΢ύζηαζε επηηξνπήο προσωρινής & οριστικής παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Εκτέλεση Έργων Για Πρόληψη Επιπτώσεων Από Πλημμύρες και Χιονοπτώσεις"

Θέμα: ΢ύζηαζε επηηξνπήο προσωρινής & οριστικής παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:«Εκτέλεση Έργων Για Πρόληψη Επιπτώσεων Από Πλημμύρες και Χιονοπτώσεις"
Ημ/νια: 15/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7Λ1-ΦΟ9
Keywords
Τυχαία Θέματα