Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 338-2012 με θέμα "Έγκριση ηλεκτροδότησης γηπέδου 5Χ5

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 338-2012 με θέμα "Έγκριση ηλεκτροδότησης γηπέδου 5Χ5
Ημ/νια: 02/11/2012
Φορέας: Δήμος Καρύστου
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΕΦ-9ΗΩ
Keywords
Τυχαία Θέματα