ΥΠΑΝ: Στη Βουλή το ν/σ για την ενσωμάτωση κοινοτικών Οδηγιών αναφορικλα με το εταιρικό δίκαιο

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, δύο Οδηγιών με τις οποίες προωθείται η μεγαλύτερη δημοσιότητα και διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις διαχείρισης των εταιρικών ομίλων, ενώ παράλληλα μειώνεται το διοικητικό άχθος των διαδικασιών συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών.Ειδικότερα, η πρώτη Οδηγία, 2006/46/ΕΚ, αφορά στη δημοσιοποίηση πληροφοριών τόσο
για τις συναλλαγές και τους διακανονισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, όσο και για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, στη συμπερίληψη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας στην ετήσια έκθεση διαχείρισης, στην εξειδίκευση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως σώματος, στην υποχρέωση παροχής περαιτέρω πληροφοριών στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσε
Keywords
Τυχαία Θέματα