Μπήτρος: Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης με τη «Θώραξ Αντισεισμική»

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών, σε χωριστές συνεδριάσεις, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών "Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ" (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της "Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ" κατά ποσοστό 35,96%) και "Θώραξ Αντισεισμική ΑΕ" (100% θυγατρική), με απορρόφηση
της δεύτερης από τη πρώτη εταιρία.Σε ανακοίνωση της εταιρίας "Μπήτρος Συμμετοχική" σημειώνεταιΤέλοςφόρμαςΑρχήφόρμας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών θα εγκρίνουν και την επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και τα λοιπά έγγραφα πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.
Keywords
Τυχαία Θέματα