Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Κατά 133,79% καλύφθηκε η αμκ

Κατά 133,79% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, τόσο μέσω της άσκησης "δικαιωμάτων προτίμησης" εκ μέρους των κατόχων αυτών, όσο και μέσω της άσκησης της "δυνατότητας προεγγραφής" εκ μέρους των δικαιούμενων προεγγραφής, κατεγράφη εν συνόλω ζήτηση για την απόκτηση συνολικά 190.294.197 νέων μετοχών.Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά 526.262.033,40 ευρώ, με την έκδοση 142.232.982 νέων άυλων κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε 1.277.484.066,80 ευρώ, διαιρούμενο αντίστοιχα σε 284.465.964 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές και σε 60.800.000 ενσώματες, προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη.
Keywords
Τυχαία Θέματα