Τρ.Κύπρου: Καταβολή τόκων χρεογράφων

Πληροφορείται το επενδυτικό κοινό ότι στις 30 Ιουνίου 2009 θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 01/01/2009-30/06/2009 των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 22η Ιουνίου 2009, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 22 Ιουνίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα