Εδραση - Χ. Ψαλλίδας: Δεν διανέμει μέρισμα

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εδραση Ψαλλίδας. Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008, καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών και τη μη διανομή μερίσματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα