Επίλεκτος: Αγόρασε 3.260 μετοχές από 1/4 - 15/6/09

Από 1/4/2009 έως 15/6/2009 η Επίλεκτος αγόρασε 3.260 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσεως ανά μετοχή 0,29 ευρώ ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της ως άνω απόφασης του Δ.Σ, βάσει της από 16/12/2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία είναι 1.212.109 με μέση τιμή κτήσεως ανά μετοχή 0,60 ευρώ και αποτελεί το 2,28% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Η αρχική απόφαση αφορούσε στην αγορά 300 χιλιάδων ιδίων μετοχών. Επίσης, αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Ελ. Τριαντάφυλλου.
Keywords
Τυχαία Θέματα