Την απευθείας ανάθεση – με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών – σε ορκωτό ελεγκτή του έργου, που αφορά στη συμμετοχή του στην απογρα-φή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, των αντιδραστηρίων, των φαρμάκων και του ιματισμού, που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο στις 2 Ιανουαρίου 2013, συνολικής δαπάνης 1.500,00 € περίπου με Φ.Π.Α.

Θέμα: Την απευθείας ανάθεση – με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών – σε ορκωτό ελεγκτή του έργου, που αφορά στη συμμετοχή του στην απογρα-φή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, των αντιδραστηρίων, των φαρμάκων και του ιματισμού, που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο στις 2 Ιανουαρίου 2013, συνολικής δαπάνης 1.500,00 € περίπου με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 07/12/2012
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ \"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ\"
ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-ΧΕ4
Keywords
Τυχαία Θέματα