ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 380/06-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης προκαταβολής για το έργο: "ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ" (Δ/3544/27-11-2012)

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 380/06-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης προκαταβολής για το έργο: "ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ" (Δ/3544/27-11-2012)
Ημ/νια: 10/12/2012
Φορέας: «ΘΕΜΙΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: Β4Μ746ΨΧ06-ΧΒΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα