Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,02 ευρώ για το 2008

Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008 αποφάσισε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μύλοι Κεπενού. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε 0,018 ευρώ. Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος και οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση. Η καταβολή του μερίσματος
σε κάθε περίπτωση θα γίνει μέχρι την προβλεπόμενη από το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ημερομηνία δηλαδή την 25/08/2009. Παράλληλα, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο 3ετούς θητείας, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: α. Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό β. Θεόφιλος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό γ. Πολυζώης Κεπενός του Δημητρίου, μη εκτελεστικό δ. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλο
Keywords
Τυχαία Θέματα