ΟΤΕ: Μέρισμα 0,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008

Μέρισμα 0,75 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για τη χρήση 2008 ο ΟΤΕ. Αυτό απόφασισε χθες η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2008, καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2008. Οσον αφορά το μέρισμα, ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2009, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος η 1η Ιουλίου 2009 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής η 7η Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος των άϋλων τίτλων. Επίσης, εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή της Ernst & Young ως
Keywords
Τυχαία Θέματα