Προσλήψεις καθηγητών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών», «Θεατρικό Παιχνίδι» και «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ)2 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ3ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΤΕΝΙΣ)2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)5 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Keywords
Τυχαία Θέματα