ΓΓΔΕ: Μόνο οι δόσεις που εισπράχθηκαν από την αποζημίωση απόλυσης στη φορολογική δήλωση

Διευκρινιστική οδηγία εξέδωσε η ΓΓ Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις δηλώσεις των ποσών της αποζημίωσης απόλυσης στη φορολογική δήλωση. Σύμφωνα με αυτή στην περίπτωση που οι δόσεις της καταβληθείσας αποζημίωσης υπερβούν ημερολογιακά ένα οικονομικό έτος τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει μόνο το ποσό που εισέπραξε το οικονομικό έτος που αφορά η φορολογική δήλωση και όχι το σύνολο. Το υπόλοιπο ποσό θα δηλωθεί την επόμενη χρονιά.

Για παράδειγμα εάν κάποιος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έλαβε μία δόση το 2015 και άλλη μία το 2016 τότε στη φετινή δήλωση που θα υποβάλει

θα καταγράψει μόνο την πρώτη. Ακολούθως στην επόμενη δήλωση, του χρόνου θα δηλώσει αυτή που έλαβε φέτος.

Υπενθυμίζεται πως με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 74 του ν.3863/2010 ορίζεται, ότι όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Keywords
Τυχαία Θέματα