ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Ημ/νια: 21/12/2012
Φορέας: Δήμος Βισαλτίας
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩ9Β-6ΛΓ
Keywords
Τυχαία Θέματα