ΞΥΛΠ: Πληρωμή των τόκων προνομοιούχων μετοχών 2008

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" σε συνέχεια της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2009, που ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες προέβλεπαν την καταβολή τόκου ύψους 16% επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών, ανακοινώνει ότι ο τόκος ανά προνομιούχο μετοχή που θα καταβληθεί ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,074, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί, ήτοι 35% σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, άρθρο 54), ήτοι καθαρό ποσό 0,045 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 14η Αυγούστου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα