Τιτάν: Έκδπση ευρωομολογιών αξίας 200 εκατ. ευρώ

Η ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση ευρωομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, 4ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 6,90%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC

με την εγγύηση της ΤΙΤΑΝ.

Η έκδοση των Ευρωομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου 2009 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ευρωομολογιών θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού καθώς επίσης για την κάλυψη λοιπών γενικών επιχειρηματικών αναγκών των εταιριών του ομίλου. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του ομίλου με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής του.Οι ALPHA BANK και η EFG EUROBANK ERGASIAS ενήργησαν ως διοργανώτριες (joint managers) της εκδόσεως.Λεπτομερή οικ

Keywords
Τυχαία Θέματα