ΤτΕ: Αύξηση στο 4,14% το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων δανείων

14:27 2/6/2022 - Πηγή: Reporter

Αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, τον Απρίλιο του 2022, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,14%, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,10 εκατοστιαίες μονάδες. Αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων στο 0,03% και 3,49% αντίστοιχα.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων

καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,46 εκατοστιαίες μονάδες.

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,02% και 0,00% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,13%.

Νέα Δάνεια

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,62%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 11,05%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,40%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,83%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,53%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 65 μονάδες βάσης, τον Απρίλιο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 3,49%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,54%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 4,68%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 3,39% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 81 μονάδες βάσης στο 3,44%.

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,49%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,94% και 6,34% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,01%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,25%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Φεβρουάριος

2022

Μάρτιος 2022

Απρίλιος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,02

0,02

0,02

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,00

0,00

0,00

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,14

0,13

0,13

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,04

0,04

0,04

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,69

14,69

14,62

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

3,91

3,89

3,83

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,54

6,51

6,53

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,39

2,44

2,40

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,37

11,19

11,05

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

2,60

2,84

3,49

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,42

4,52

4,68

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,46

3,55

3,39

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,38

2,63

3,44

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,15

3,17

3,54

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

3,73

3,82

4,14

Περιθώριο επιτοκίου

3,69

3,78

4,10

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Φεβρουάριος

2022

Μάρτιος 2022

Απρίλιος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,09

0,08

0,08

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,10

0,11

0,10

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,03

0,03

0,03

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

1,91

1,92

1,94

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,31

6,32

6,34

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,01

3,01

3,01

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,23

4,24

4,25

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,51

3,49

3,49

Περιθώριο επιτοκίου

3,48

3,46

3,46

Τράπεζα της Ελλάδοςνέα δάνειαΑΥΞΗΣΗεπιτόκια
Keywords
Τυχαία Θέματα