Τεχνική Ολυμπιακή: Κινήσεις για άρση επιτήρησης

11:43 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 25-9-2008 αποφάσισε την ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης των μετοχών της Τεχνικής Ολυμπιακής από 26-9-2008, λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007, τα οποία οφείλονταν στην πρώην θυγατρική TOUSA Inc. Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να μην ενοποιείται η πρώην θυγατρική TOUSA Inc από 2/1/2008, καθώς επήλθε πλήρης απώλεια του ελέγχου της, μετά και την υπαγωγή της στις προστατευτικές διατάξεις του Κεφαλαίου 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ. Μετά την μη ενοποίηση της εν λόγω πρώην θυγατρικής, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου είναι πλέον θετικά και στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008 αλλά και στις αντίστοιχες Α' τριμήνου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα