Αλλαγή διευθυντικών στελεχών

Στη θέση του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ιχθυοτροφεία Σελόντα εξελέγη ο κ. Βασίλειος Ακριτίδης του Νικολάου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δήμητρας Τζουρμακλίωτου.
Τυχαία Θέματα