Στη Βουλή το ν/σ σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών».
Keywords
Τυχαία Θέματα