Αυτονομία αλλά και προετοιμασίες για συγχωνεύσεις από την Probank

Στην κεφαλαιακή της ενίσχυση θα συμβάλλει η αύξηση κεφαλαίου ύψους 80 εκατ ευρώ που υλοποιεί η Probank. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 21.075.497 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 η κάθε μία και σε τιμή διάθεσης 3,80 ανά μετοχή, σε αναλογία 4 νέες προς 13 παλαιές μετοχές.
Keywords
Τυχαία Θέματα