Παρατείνεται έως 8-11-2019 η αυτόβουλη κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτωνΜε το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 9 του άρθρου 65, παρατείνεται, έως 8-11-2019, η προθεσμία εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μπορούν να προβούν αυτοβούλως σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων

κτισμάτων τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η άμεση κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγών χρήσης που εντοπίζονται μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 65

Με την παρ. 9 δίδεται παράταση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυμούν να προβούν οικειοθελώς σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων τους έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017. Επίσης, προβλέπεται η άμεση κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγών χρήσης που θα εντοπίζονται από την 9.11.2019, είτε κατά την ώρα που κατασκευάζονται είτε ενώ έχουν συντελεσθεί και τα οποία δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 102, ήτοι έως την 8.11.2019.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)

9. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε με την περίπτ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α' 101), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «8.11.2019».

Keywords
Τυχαία Θέματα