Εντυπωσιακή βελτίωση μεγεθών της Τράπεζας Πειραιώς

Συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς λόγω των εξαγορών εμφανίζει υπεραξία 3,4 δισ. ευρώ ενισχύοντας ανάλογα τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Συγκεκριμένα στο τέλος Μαρτίου τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 3,077 δισ. ευρώ έναντι ζημιών 392 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 170 εκατ. ευρώ από 215 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ο όμιλος προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 506 εκατ. ευρώ έναντι 296 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή τα

αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ο πρόεδρος του ομίλου κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: ««Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, συνιστούν ορόσημο για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, αλλά και την οικονομία γενικότερα. Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας συμβάλει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πέτυχε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 30% και ίδια κεφάλαια €1,3 δισ στις 31.03.13, που διαμορφώνονται στα €9,7 δισ (pro-forma) με την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. Το ύψος αυτό των ιδίων κεφαλαίων κατατάσσει πλέον την Τράπεζα Πειραιώς στην 30η θέση μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Τράπεζα διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και να στηρίξει ενεργά όλες τις υγιείς επιχειρηματικές και ιδιωτικές προσπάθειες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας».

Τα βασικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου

- Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €315 εκατ το 1ο 3μήνο 2013. Σημειώνεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους έχουν επιβαρυνθεί κατά €44 εκατ λόγω χρήσης του μηχανισμού ELA, o οποίος ήταν η αποκλειστική πηγή άντλησης ρευστότητας μέσω Ευρωσυστήματος έως τα μέσα Ιανουαρίου 2013.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €55 εκατ, με το 90% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €432 εκατ.Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €264 εκατ, εκ των οποίων €149 εκατ αφορούσαν δαπάνες προσωπικού, €88 εκατ έξοδα διοίκησης και €27 εκατ αποσβέσεις και λοιπά έξοδα. Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 1ου 3μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα €170 εκατ. Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €506 εκατ ή 3,3% επί του μέσου όρου δανείων. Τα προ φόρων αποτελέσματα του 1ου 3μήνου 2013 διαμορφώθηκαν σε -€336 εκατ (*). Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών που απέκτησε η Τράπεζα στα τέλη Μαρτίου 2013, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε €3.414 εκατ. Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €3.077 εκατ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 1ο 3μήνο 2013, τα οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο €540 εκατ (κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%), διαμορφώθηκαν σε €3.617 εκατ.Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85,9 δισ στο τέλος Μαρτίου 2013, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €8,4 δισ, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε €94,4 δισ.Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €71,9 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 66%, τα στεγαστικά το 23% και τα καταναλωτικά το 10%. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €53,3 δισ, με σημαντική βελτίωση της σύνθεσης αυτών, καθώς οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 38% του συνόλου από 30% το Μάρτιο 2012. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 114% το Μάρτιο 2013 από 158% το Μάρτιο 2012. Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 31% το Μάρτιο 2013 (επιβαρυμένος κατά 5 π.μ. από την ενσωμάτωση για πρώτη φορά των κυπριακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 50%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 16%.Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2013 ανήλθαν σε €9,7 δισ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων ύψους €8,4 δισ του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκε στο 15,2% (pro-forma). Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2013 αριθμούσε 1.630 μονάδες, με 1.186 καταστήματα στην Ελλάδα και 444 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στις 31.03.13 αριθμούσε 23.574 άτομα, 17.408 στην Ελλάδα και 6.167 στο εξωτερικό.Συμπεριλαμβανομένης της Millennium Bank, τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε €64,9 δισ, οι καταθέσεις σε €56,3 δισ, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 115% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις στο 15%. Το δίκτυο καταστημάτων αντίστοιχα ανέρχεται σε 1.750 μονάδες, το ανθρώπινο δυναμικό σε 24.756 άτομα, ενώ το εγχώριο μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 29,6% και 28,9% αντίστοιχα.

Keywords
Τυχαία Θέματα