Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 337-2012 με θέμα "Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Καρύστου

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 337-2012 με θέμα "Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Καρύστου
Ημ/νια: 02/11/2012
Φορέας: Δήμος Καρύστου
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΕΦ-Σ0Χ
Keywords
Τυχαία Θέματα