Ισχυρά κέρδη για Αlpha Bank – Κοντά στην πλήρη απεξάρτηση από ELA η ΕΤΕ

12:25 1/9/2017 - Πηγή: Protagon

Η Αlpha Bank εμφάνισε κέρδη 118 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διατηρώντας την υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 49,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα βασικά μεγέθη της τράπεζας έχουν ως εξής:

– Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση. Τα Ενσώματα

Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν σε Ευρώ 9 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

– Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε Ευρώ 622,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 5,1% σε ετήσια βάση.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2017 σε Ευρώ 559,8 εκατ.

– Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 46,2%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

– Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 34,0 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2017, αυξημένα κατά Ευρώ 1,1 δισ. σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2 δισ. το β΄ τρίμηνο 2017. Τον Αύγουστο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) της Τραπέζης, διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9,1 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 4,1 δισ. από τις αρχές του έτους.

– Πτώση των Δανείων σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα κατά Ευρώ 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Αντίστοιχα, μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 0,5 δισ. το β΄ τρίμηνο 2017.

– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 463,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2017, μειωμένες κατά 23,5% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 155 μονάδες βάσεως.

Ικανοποίηση για τα αποτέλεσματα β’ εξαμήνου και στην Εθνική Τράπεζα καθώς όπως υπογραμμίζουν στελέχη της, η Τράπεζα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη απεξάρτησή της από τον ΕLA. Όπως υπογραμμίζουν, η ΕΤΕ μπορεί να αποδεσμευτεί πλήρως από τη χρηματοδότηση του ELA έως το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς η χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας υποχώρησε κατά 3,0 δισ. ευρώ από την αρχή του 2017 και πλέον ανέρχεται σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη προ προβλέψεων της Εθνικής στο α’ εξάμηνο του 2017 σε ετήσια βάση, σημείωσαν αύξηση 19% και διαμορφώθηκαν σε 448 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα στην ίδια περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά €151 εκατ., ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους.

Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στο εξεταζόμενο διάστημα, οδηγώντας το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε επίπεδα κάτω του 50%.

Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχία του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016 και αφορούσε στο 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα.

Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση σε €199 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο

Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €3,3 δισ. από το τέλος του 2015. Εξαιρουμένων των διαγραφών, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε -€1,5 δισ.

Οι εγχώριοι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 56% και 75%. Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-€52 εκατ.)το Β’ τρίμηνο του 2017. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν επίσης κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017.

The post Ισχυρά κέρδη για Αlpha Bank – Κοντά στην πλήρη απεξάρτηση από ELA η ΕΤΕ appeared first on Protagon.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα