Απόφαση: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις από την ΕΚΧΑ

Τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού που θα προσληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από την ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία), προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανέφεραν χθες πηγές του ΥΠΕΝ, σχετικά με τη σύσταση του νέου υπερφορέα κτηματογράφησης «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που θεσπίζεται με το πολυνομοσχέδιο που οδεύει προς τη Βουλή,

η ΕΚΧΑ θα ενσωματωθεί στον νέο οργανισμό, καθώς και τα υφιστάμενα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία.

Σύμφωνα με τους παράγοντες του υπουργείου, οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της νομικής υπηρεσίας της ΕΚΧΑ, των υπαλλήλων των υφιστάμενων έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των άμισθων υποθηκοφυλακείων διασφαλίζονται απόλυτα. Οι μεν υπάλληλοι των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, οι οποίοι είναι δικαστικοί υπάλληλοι, έχουν τη δυνατότητα είτε να ενταχθούν στο φορέα ως δημόσιοι υπάλληλοι, είτε να μεταταχθούν σε θέσεις κλάδου δικαστικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι δε υπάλληλοι των άμισθων υποθηκοφυλακείων μεταφέρονται στο φορέα σε προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου. Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας διατηρούνται, καθώς αναγνωρίζεται η αποκτηθείσα τεχνογνωσία και εμπειρία των υπαλλήλων.

Αναλυτικά τι προβλέπει η ΚΥΑ:

«1. Καθορίζουµε τα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού που θα προσληφθεί µε
συµβάσεις µίσθωσης έργου από την «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε» προκειµένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και
επείγουσες ανάγκες για την υλοποίηση του έργου της ως ακολούθως:

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής
1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ,) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής,
πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.
2. Προκειµένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής
γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. ∆εν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς
και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο.
3.Να µην έχουν κώλυµα πρόσληψης, ήτοι: α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να µην είναι
υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της
προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να µην έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να µην

Σελίδα 4 από 48
τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαχθεί από
αυτές.
Β) Απαιτούµενα ανά ειδικότητα Προσόντα.
Ι.1. Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηµατογράφησης
Ι.1.1. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 18
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.1.2. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 4
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ ή
Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ. Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του απαιτούµενου τίτλου σπουδών.
3. Οκταετής (8-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, από την οποία τουλάχιστον πενταετής (5-έτη) εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία
που αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω µελετών: µελέτες
κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου, µελέτες κτηµατογράφησης,
κτηµατογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδοµικών µελετών, µελετών οδοποιίας, υδραυλικών
µελετών κλπ, κτηµατογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο συµβάσεων επίβλεψης, εποπτείας
και συµβούλου, πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις αναλογισµού, εργασίες
κατάρτισης αµπελουργικού µητρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκοµικού µητρώου και εργασίες
σύνταξης υποβάθρων.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Σελίδα 5 από 48
Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Κτηµατολόγιο ή µε
τη Γεωπληροφορική ή µε τη ∆ιοίκηση/∆ιοίκηση Έργων.
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στη διοίκηση έργων, που αποδεικνύεται µε την
άσκηση καθηκόντων διοίκησης/συντονισµού ανθρώπινου δυναµικού σε έργα ή µελέτες.
Ι.2. Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των µελετών κτηµατογράφησης
Ι.2.1 Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ΄,
Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών
της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του απαιτούµενου τίτλου σπουδών
3. Πενταετής (5 - έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, από την οποία τουλάχιστον 3ετής εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε
εφαρµογές γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών (GIS) ή µε Γεωδαισία ή µε Πληροφορική.

Σελίδα 6 από 48
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία που αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή στην εκπόνηση
των παρακάτω µελετών: µελέτες κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου,
µελέτες κτηµατογράφησης, κτηµατογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδοµικών µελετών,
µελετών οδοποιίας, υδραυλικών µελετών κλπ, κτηµατογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο
συµβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συµβούλου, πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις,
πράξεις αναλογισµού, εργασίες κατάρτισης αµπελουργικού µητρώου, εργασίες κατάρτισης
ελαιοκοµικού µητρώου και εργασίες σύνταξης υποβάθρων.
Ι.2.2. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συµβάσεις: 7
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. –Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την απόκτηση του
απαιτούµενου πτυχίου ή διπλώµατος, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη)
εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών (G.I.S.).
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών (GIS) ή µε Γεωδαισία ή µε Πληροφορική.
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία που αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή στην εκπόνηση
των παρακάτω µελετών: µελέτες κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου,
µελέτες κτηµατογράφησης, κτηµατογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδοµικών µελετών,

Σελίδα 7 από 48
µελετών οδοποιίας, υδραυλικών µελετών κλπ, κτηµατογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο
συµβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συµβούλου, πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις,
πράξεις αναλογισµού, εργασίες κατάρτισης αµπελουργικού µητρώου, εργασίες κατάρτισης
ελαιοκοµικού µητρώου και εργασίες σύνταξης υποβάθρων.
Ι.3. Τεχνική υποστήριξη των µελετών κτηµατογράφησης
Ι.3.1. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συµβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την απόκτηση του
απαιτούµενου πτυχίου ή διπλώµατος, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη) εξειδικευµένη
επαγγελµατική εµπειρία σε εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S).
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυµητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών (GIS)
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε Microsoft Access ή σε Microsoft Project
Professional τα τελευταία δέκα έτη από τη δηµοσίευση της προκήρυξης.

Ι.4.Επίβλεψη συµβάσεων και τεχνική υποστήριξη έργων της ∆/νσης ∆ασικών Χαρτών και
Φυσικού Περιβάλλοντος

Ι.4.1 ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.4.2 ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. - Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης

Σελίδα 8 από 48

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο, κατά περιεχόµενο ειδικότητας ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού,
ειδικότητας ∆ασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού ειδικότητας
∆ασολόγου 3. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία ∆ασολόγου από την οποία
τουλάχιστον διετής (2-έτη) εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στα Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.) και συγκεκριµένα στη χρήση λογισµικού ArcGIS. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τα Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S). 2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη µονοετής (1-έτος) τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία σε εργασίες
κατάρτισης ή/και ελέγχου ∆ασικών Χαρτών.

I.5. Ανάπτυξη και διαχείριση έργων πληροφορικής για την Κτηµατογράφηση και την
κατάρτιση ∆ασικών Χαρτών.

Ι.5.1. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισµικού (ΠΕ)
Συµβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,

Σελίδα 9 από 48
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. 2. Τουλάχιστον πενταετής (5 έτη) επαγγελµατική εµπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής
(3 έτη) πρόσφατη εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία (τελευταία πενταετία από τη
δηµοσίευση της προκήρυξης) στην υλοποίηση εφαρµογών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε
πλατφόρµες και γλώσσες προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί η Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε. (.NET, C#). 3. Πολύ καλή γνώση SQL (*). 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

(*) Η γνώση χρήσης του παραπάνω γνωστικού αντικειµένου - λογισµικού αποδεικνύεται µε
πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης του συγκεκριµένου λογισµικού στο πλαίσιο
µεταπτυχιακού προγράµµατος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεµιναρίων διάρκειας τουλάχιστον
σαράντα 40 ωρών ή µε συµµετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν µε χρήση τους, όπως
αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη.

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. 2. Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην
ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα
αυτή.

Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία (**), στα ακόλουθα: 3. Ειδικό λογισµικό JQuery 4. Λογισµικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports 5. Γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic .NET 6. Γλώσσα προγραµµατισµού Java 7. Ειδικό λογισµικό Share Point 8. Τεχνολογία WCF

Σελίδα 10 από 48
9. Σχεδιασµός ιστοσελίδων (Web Design)
(**) Αποδεικνύεται µε µονοετή (1 έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.

Ι.5.2. Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρµογών Βάσεων ∆εδοµένων (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία, από την οποία τουλάχιστον
τριετής (3-έτη) πρόσφατη (τελευταία πενταετία) εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία
στην υλοποίηση εφαρµογών βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα ORACLE. 3. Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL (*). 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

(*) Η γνώση χρήσης των παραπάνω γνωστικών αντικειµένων - λογισµικών αποδεικνύεται µε
πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης των συγκεκριµένων λογισµικών στο
πλαίσιο µεταπτυχιακού προγράµµατος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεµιναρίων διάρκειας
τουλάχιστον σαράντα 40 ωρών ή µε συµµετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν µε
χρήση τους, όπως αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη.

Σελίδα 11 από 48

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. 2. Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα
απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία (**) 3. Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance Tuning ) 4. Σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων (Database Design) 5. Εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων 6. ∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων (Database administration) 7. Λειτουργικό σύστηµα UNIX

(**) Αποδεικνύεται µε µονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.

Ι.5.3. ∆ιαχειριστής Συστηµάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.

Σελίδα 12 από 48
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία, στη διαχείριση Συστηµάτων
Πληροφορικής. 3. ∆ιετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση συστηµάτων Windows
Server. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στη ∆ιαχείριση
Λειτουργικού Συστήµατος Redhat Enterprise Linux. 3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στη ∆ιαχείριση
Συστηµάτων Αποθήκευσης Ψηφιακών ∆εδοµένων (Storage Area Network). 4. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications) σε ∆ιαχείριση Λειτουργικού Συστήµατος
Redhat Enterprise Linux έκδοση 6/7. 5. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications) σε διαχείριση Λειτουργικού Συστήµατος
Windows Server 2008/2012/2016.
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

Ι.5.4. ∆ιαχειριστής Βάσεων ∆εδοµένων (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),

Σελίδα 13 από 48
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, σε διαχείριση σχεσιακών βάσεων
δεδοµένων. 3. ∆ιετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης
∆εδοµένων Oracle. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης
∆εδοµένων Oracle, σε διάταξη cluster (Oracle RAC) 3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση Oracle Dataguard. 4. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications), σε ∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων
Oracle έκδοση 11g/12c..
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

Ι.5.5. Υποστήριξη Εφαρµογών Πληροφορικής (ΤΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων,
Βιοµηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων,

Σελίδα 14 από 48
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία,
∆ιαχείρισης Πληροφοριών 2. Τριετής (3-έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη εφαρµογών µεγάλης κλίµακας. 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε την πληροφορική
διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της
αλλοδαπής Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής. 2. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Πιστοποίηση (*) σε υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών και υποστήριξη υπηρεσιών και
εφαρµογών, π.χ. ITIL.
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

Ι.5.6. Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων,
Βιοµηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων,
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία,
∆ιαχείρισης Πληροφοριών 2. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη Πληροφορικών
Συστηµάτων Windows.

Σελίδα 15 από 48
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση λειτουργικών
συστηµάτων Windows server. 3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη χρηστών
πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη
λειτουργία τοπικών δικτύων. 4. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην επίλυση προβληµάτων που
σχετίζονται µε τη λειτουργία αποµακρυσµένων δικτυακών συνδέσεων και υπερτοπικών
δικτύων. 5. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications), σε θέµατα ∆ιαχείρισης Λειτουργικών
Συστηµάτων Windows.
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

I.6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ι.6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικών Επιστηµών
ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ηµοσίων Οικονοµικών ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Μαθηµατικών, Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής
Ανάλυσης ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και

Σελίδα 16 από 48
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Πανεπιστηµιακού
τοµέα) Οικονοµικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία, σε οικονοµική υπηρεσία. 3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονοµικής Κατεύθυνσης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 2. Γενική επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, συµφωνίας
δαπανών και βελτιστοποίησης διαδικασιών. 4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισµένου φορέα. 5. ∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP

Ι.6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ηµοσίων Οικονοµικών ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής

Σελίδα 17 από 48
Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Μαθηµατικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηµατοοικονοµικών
Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας/Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Πανεπιστηµιακού
τοµέα) Οικονοµικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία,σχετική µε το αντικείµενο της
θέσης. 3. Κάτοχος Άδειας Α’ Τάξης Φοροτέχνη - Λογιστή 4. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονοµικής Κατεύθυνσης 2. Γενική επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής και λογιστικής διαχείρισης. 4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισµένου φορέα. 5. ∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP .

Σελίδα 18 από 48

Ι.6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικών Επιστηµών
ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ηµοσίων Οικονοµικών ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Μαθηµατικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής
Ανάλυσης ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότηταςΠτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Πανεπιστηµιακού τοµέα)
Οικονοµικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, σε οικονοµική υπηρεσία. 3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Σελίδα 19 από 48
Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονοµικής Κατεύθυνσης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 2. Γενική επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, συµφωνίας
εσόδων και δαπανών και βελτιστοποίησης διαδικασιών. 4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισµένου φορέα. 5. ∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP.

2. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τα ακόλουθα Κριτήρια Αξιολόγησης:
Κωδικοί θέσεων: Ι.1.1,Ι.1.2,Ι.2.1,Ι.2.2,Ι.3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης

Βαθµοί
1η Ενότητα Κριτηρίων Απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα
Υποχρεωτικό On/Off
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος όπου απαιτείται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα την προκήρυξη, στην
ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα απαραίτητα
τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων Επιθυµητά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό
αντικείµενο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα
επιθυµητά προσόντα, για κάθε ειδικότητα.
20
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που
απαιτείται στην ενότητα «απαραίτητα τυπικά
προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην
ενότητα αυτή, για κάθε ειδικότητα,
προστίθενται τέσσερις (4) βαθµοί για κάθε έτος, µε
40

Σελίδα 20 από 48
µέγιστο όριο κριτηρίου τους σαράντα (40) βαθµούς.
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που
αναφέρεται στην ενότητα «επιθυµητά προσόντα» για
κάθε ειδικότητα, προστίθενται τρεις (3) βαθµοί για
κάθε έτος, µε µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30)
βαθµούς.
30
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος άνω του βαθµού 5. 10 (*)

Μέγιστο σύνολο 100
(*) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για κάθε
µονάδα αντιστοιχούν 2 βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κωδικοί θέσεων: Ι.4.1,Ι.4.2.
Κριτήρια Αξιολόγσης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης
επαγγέλµατος γεωτεχνικού, ειδικότητας ∆ασολόγου ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου.
Υποχρεωτικό On/Off
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη και στην ενότητα
επιθυµητά προσόντα.
20
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που
αναφέρονται στην προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθµούς.
30
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που
αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα επιθυµητά τυπικά
40

Σελίδα 21 από 48
προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους σαράντα (40) βαθµούς.
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος 10 (*)
Μέγιστο σύνολο 100
(*)Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για κάθε
βαθµό αντιστοιχούν 2 βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κωδικός θέσης: Ι.5.1
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός Τίτλος Σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Πολύ καλή γνώση SQL Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό
αντικείµενο.
5
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών
που αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα
τυπικά προσόντα, προστίθενται δυο (2) βα

Keywords
Τυχαία Θέματα