Τροπολογία στο νομοσχέδιο περί αντικατάστασης των οικιακών συσκευών

Τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ο υπουργός Ανάπτυξης θα μπορεί να προκηρύσσει δράσεις σχετικά με την αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».Οι δράσεις αυτές, που θα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), θα αφορούν την αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την απόσυρση
αυτών, μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς.Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, επίσης, ο προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, το είδος των συσκευών στις οποίες αναφέρεται, το ποσοστό χρηματοδότησης αυτών, η διάρκεια και οι διαδικασίες εφαρμογής της δράσης, ο φορέας και η διαδικασία πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης των συσκευών, ο φορέας καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχ
Keywords
Τυχαία Θέματα