Πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας για νέα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, απευθύνει το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως Φυσικά Πρόσωπα, Ένωση Προσώπων ή Νομικά Πρόσωπα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών παρέχονται μέσω σχετικής εγκυκλίου του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με νεότερη εγκύκλιο θα καθοριστεί το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για το επόμενο σπουδαστικό έτος έχει καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου 2009. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτοπροσώπως, είτε με συστημένο ταχυδρομείο.
Keywords
Τυχαία Θέματα