Εθνική Τράπεζα: Όροι σύστασης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων

Η Εθνική τράπεζα ανακοίνωσε τους όρους αναφορικά με την εισφορά των επενδυτικών ακινήτων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" προς τη συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία η οποία θα έχει την επωνυμία "Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας".Αναλυτικά η ανακοίνωση: 1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»και αριθμό μητρώου Α.Ε. 6062/06/Β/86/01, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδόςΑιόλου αρ. 86 (η Τράπεζα) προτίθεται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σεακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία ΕπενδύσεωνΑκίνητης Περιουσίας» (η Εταιρεία), με εισφορά ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει απότη Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2009 (η Ακίνητη Περιουσία), δυνάμει της παραγράφου 4του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999, των άρθρων 1 – 5 του νόμου 2166/1993 και του κ.ν.2190/1920, ως ισχύουν.2. Η λογιστική
Keywords
Τυχαία Θέματα