Δίας: Δε θα δώσει μέρισμα για το 2008

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η εταιρία Δίας Α.Ε.Ε.Χ. στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Όπως αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωσή της, δεν θα διανείμει μέρισμα, λόγω της πτώσης παγκοσμίως των αγορών και της συνακόλουθης μείωσης της αξίας των επενδύσεών της, που λογιστικά καταγράφεται ως ζημία, παρουσιάζοντας ζημίες 4,778 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση 2008.Ειδικότερα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:- υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης, από
1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.- Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση για τη χρήση 2009 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η εταιρία με την εταιρία "Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ." (πρώην "ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ."), όπως
Keywords
Τυχαία Θέματα