Χ.Α.: Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς Εμπορική και Φιντεξπορτ

Στην κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών μεταφέρονται οι μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας και της Φιντεξπορτ, από τις 25 Ιουνίου.Ειδικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε." στην κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών", από την 25η Ιουνίου 2009, αφού έλαβε υπόψη ότι το ποσοστό διασποράς των μετοχών της παραμένει μικρότερο από 10% μετά την πάροδο της προθεσμίας των 45 ημερών που προβλέπει η παρ. 5.3.1.3. περ.2 του Κανονισμού του Χ.Α. από την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.Επίσης το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της εταιρείας "ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε." θα διαπραγματεύονται από την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του Κανονισμού, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος τη
Keywords
Τυχαία Θέματα