104 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με συμβάσεις ενός χρόνου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκατόν τέσσερα (104) άτομα με ειδικότητα Υ.Ε. Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει

την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 30 Τ.Κ. 106 79 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γ΄ υπόψη κου Γεωργίου Παπαλεξίου ή κου Ιωάννη Γκότση (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3689058 και 210 3689145, αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το έντυπο της αίτησης, τα ειδικά προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 1819038130/9-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν-ΒΟΚ) Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 και στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με σήμανση έκδοσης «15-02-2019» που βρίσκονται αναρτημένα: α) στην ιστοσελίδα του ιδρύματός μας (https://www.uoa.gr/ ) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ(www.asep.gr ) και συγκεκριμένα ακολουθώντας τη διαδρομή: Κεντρική Σελίδα →→ Πολίτες→→ Έντυπα-Διαδικασίες → →Διαγωνισμών φορέων →→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr ) από όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι →Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην → κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες→ → Έντυπα- Διαδικασίες→ → Διαγωνισμών Φορέων→→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Keywords
Τυχαία Θέματα