Κρητών Άρτος: Στις 26 Μαρτίου η Έκτακτη ΓΣ για ΑΜΚ και έξοδο από το ΧΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κρητών Άρτος στις 26 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση «Άμμος» Καλλιθέα Ηράκλειο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 1.500.000,00€ (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ)

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Τροποποίηση Καταστατικού και έγκριση για Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

εκτός της έδρας της εταιρίας,

4. Για έξοδο της εταιρίας από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ και διακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Keywords
Τυχαία Θέματα