Πρωτόκολλο συνεργασίας ΥΠΕΚΑ- ΕΕΑΕ για τη μέτρηση της ραδιενέργειας

Ένα πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για τη συλλογή δειγμάτων επιφανειακών υδάτων, τα οποία θα αναλύονται εργαστηριακά για τον προσδιορισμό των επιπέδων ραδιενέργειας.

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στα επιφανειακά ύδατα εντάσσεται στο ευρύτερο εθνικό πρόγραμμα εποπτείας της ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Βάσει της συνεργασίας, εκπληρώνεται και η σχετική συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας,

όπως προσδιορίζεται στη Συνθήκη EURATOM. Αντικείμενο του πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι η διενέργεια δειγματοληψιών υδάτων από συγκεκριμένους σταθμούς παρακολούθησης σε ποταμούς και λίμνες της χώρας και η ανάλυσή τους από την ΕΕΑΕ για τον προσδιορισμό ραδιενεργών στοιχείων, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων.

Στην υλοποίηση του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΑΕ, θα συμμετέχουν επίσης το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -Δήμητρα, που αποτελούν φορείς λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων.

Keywords
Τυχαία Θέματα