ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 3, Αριθμός απόφασης 63 Α)Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ: 7332/20-12-2011 εμπρόθεσμης ένστασης της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης του κ. Αναστάσιου Ζέρβα σχετικής με το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου “«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», Β)Έγκριση ή μη του πρακτικού Δημοπρα

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 3, Αριθμός απόφασης 63Α)Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ: 7332/20-12-2011 εμπρόθεσμης ένστασης της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης του κ. Αναστάσιου Ζέρβα σχετικής με το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου “«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», Β)Έγκριση ή μη του πρακτικού Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»
Ημ/νια: 20/01/2012
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β44Ξ7Λ1-5ΙΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα