ΤτΕ: Mειώθηκε στο 1,5 δισ. το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το α' δίμηνο του 2024

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μικρή βελτίωση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2023, σλυμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην βελτίωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών

εισοδημάτων.

Ξεχωριστά, τον Φεβρουάριο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο υπηρεσιών βελτιώθηκε, σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 3,2 δισεκ. ευρώ.

Τοέλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε,καθώς καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών,ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν. Σε τρέχουσεςτιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,3%(‑10,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγέςαυξήθηκαν κατά 5,7% (9,4% σε σταθερές τιμές).Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οιεξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασανοριακή μείωση κατά 0,7% (‑3,2% σε σταθερέςτιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίςκαύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,7% (11,8% σε σταθερέςτιμές).

Τοπλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιώνκατέγραψε μικρή αύξηση, με βελτίωσηόλων των επιμέρους ισοζυγίων. Σε σχέσημε το Φεβρουάριο του 2023, οι αφίξεις μηκατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά26,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά22,2%.

Τοισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτωνπαρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματοςτον αντίστοιχο μήνα του 2023, αντανακλώνταςαφενός τη μείωση των καθαρών εισπράξεωναπό λοιπά πρωτογενή εισοδήματα καιαφετέρου την αύξηση των καθαρών πληρωμώνγια τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τοισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτωνεμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματοςτο Φεβρουάριο του 2023, ως αποτέλεσμα τηςκαταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντικαθαρών εισπράξεων, στον τομέα τηςγενικής κυβέρνησης.

Τηνπερίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου2024,το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσώνσυναλλαγών μειώθηκε κατά 41,5 εκατ.ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του2023 και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισεκ. ευρώ.Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθώναυξήθηκε, λόγω της μείωσης των εξαγωγώνκαι της αύξησης των εισαγωγών. Σετρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκανκατά 10,3% (‑17,6% σε σταθερές τιμές) καιοι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1% (1,2% σεσταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσεςτιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμαπαρουσίασαν μείωση κατά 4,5%, ενώ οιαντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 5,9%(‑14,5% και 1,4% σε σταθερές τιμέςαντίστοιχα).

Τοπλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιώνδιευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης τουισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και, σεμικρότερο βαθμό, του ταξιδιωτικούισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών.Σε σχέση με τοπρώτο δίμηνο του 2023,οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτώναυξήθηκαν κατά 20,7% και οι σχετικέςεισπράξεις κατά 24,5%.

Τοέλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενώνεισοδημάτων επιδεινώθηκε σημαντικάέναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου2023, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρώνεισπράξεων για λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενώνεισοδημάτων αυξήθηκε την ίδια περίοδο,έναντι της αντίστοιχης περιόδου του2023, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρώνεισπράξεων στους λοιπούς, εκτός τηςγενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

ΙσοζύγιοΚεφαλαίων

ΤοΦεβρουάριοτου 2024,το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα,έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχομήνα του 2023, και διαμορφώθηκε σε 149,5εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφήκαθαρών πληρωμών έναντι καθαρώνεισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικήςκυβέρνησης, τομείς της οικονομίας καιτη μείωση των καθαρών εισπράξεων στοντομέα της γενικής κυβέρνησης.

Τηνπερίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου2024,το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα,έναντι πλεονάσματος το πρώτο δίμηνοτου 2023, και διαμορφώθηκε σε 316,4 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρώνεισπράξεων στον τομέα της γενικήςκυβέρνησης.

ΣυνολικόΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών καιΚεφαλαίων

ΤοΦεβρουάριοτου 2024,το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίουτρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (τοοποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες τηςοικονομίας για χρηματοδότηση από τοεξωτερικό) αυξήθηκε σημαντικά σε σχέσημε τον αντίστοιχο μήνα του 2023 καιδιαμορφώθηκε σε 3,3 δισεκ. ευρώ.

Τηνπερίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου2024,το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγώνκαι κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντιπλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδοτου 2023, και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισεκ.ευρώ.

ΙσοζύγιοΧρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριοτου 2024,στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων,στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντιτου εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρέςροές ύψους 41,1 εκατ. ευρώ και στιςυποχρεώσεις των κατοίκων έναντι τουεξωτερικού καθαρές ροές ύψους 480,5 εκατ.ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στιςεπενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση τωναπαιτήσεων των κατοίκων έναντι τουεξωτερικού αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρουτην αύξηση κατά 986,0 εκατ. ευρώ τωντοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκαγραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση τωνυποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στηνάνοδο κατά 3,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεωνμη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα καιέντοκα γραμμάτια.

Στηνκατηγορία των λοιπών επενδύσεωνκαταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων τωνκατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγωτης μείωσης κατά 997,0 εκατ. ευρώ τωντοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσειςκαι repos στο εξωτερικό, που αντισταθμίστηκεεν μέρει από τη στατιστική προσαρμογήπου συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων(κατά 661,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση τωνυποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τηνάνοδο κατά 1,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεωνμη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στηνΕλλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμόςTARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστικήπροσαρμογή που συνδέεται με την έκδοσητραπεζογραμματίων (κατά 661,0 εκατ. ευρώ),οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως έναβαθμό, από τη μείωση κατά 1,4 δισεκ. ευρώτων δανειακών υποχρεώσεών τους προς μηκατοίκους.

Την περίοδοΙανουαρίου-Φεβρουαρίου2024,στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων,στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντιτου εξωτερικού καταγράφηκανροές ύψους 284,5 εκατ.ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκωνέναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούνσε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στηνΕλλάδα, καταγράφηκαν ροές ύψους 856,1εκατ. ευρώ.

Στιςεπενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση τωναπαιτήσεων των κατοίκων έναντι τουεξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρουστην άνοδο κατά 1,3 δισεκ. ευρώ τωντοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα καιέντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Ηαύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλάκυρίως την άνοδο κατά 5,0 δισεκ. ευρώ τωντοποθετήσεων μη κατοίκωνσε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στηνκατηγορία των λοιπών επενδύσεων, ημείωση των απαιτήσεων των κατοίκωνέναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίωςστη μείωση κατά 2,6 δισεκ. ευρώ τωντοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσειςκαι repos στο εξωτερικό και, σε μικρότεροβαθμό, στη στατιστική προσαρμογή πουσυνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων(κατά 1,3 δισεκ. ευρώ). Η μείωση τωνυποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως μετη μείωση κατά 4,2 δισεκ. ευρώ τωντοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσειςκαι repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται καιο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότεροβαθμό, με τη μείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώτων δανειακών υποχρεώσεών τους προς μηκατοίκους και με τη στατιστική προσαρμογήσχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων(κατά 1,3 δισεκ. ευρώ).

Στοτέλος Φεβρουαρίου του 2024, τα συναλλαγματικάδιαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε12,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 11,8 δισεκ.ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα
ΤτΕ, Mειώθηκε, 2024,tte, Meiothike, 2024