Δημόσια διαβούλευση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία ανακοίνωσε η Κομισιόν

17:52 31/5/2013 - Πηγή: OnlyCY

Δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή στοιχείων και απόψεων από το κοινό με στόχο τον εντοπισμό σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαική Επιτροπή.

Στη διαβούλευση αυτή, η οποία θα είναι ανοιχτή από τις 31 Μαΐου έως τις 26 Ιουλίου 2013, καλούνται να συμβάλουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Αναμένονται, ιδιαίτερα, απόψεις από εκπροσώπους των δημόσιων αρχών των κρατών μελών, οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και από ενδιαφερόμενους και εμπειρογνώμονες

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Ως βάση για τη διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2007-2012.

Τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής διάστασης της πολιτικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ιδίως όσον αφορά τη θετική τάση μείωσης των επαγγελματικών ατυχημάτων και τον ρόλο της στρατηγικής της ΕΕ στον συντονισμό των προασπαθειών και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κοινής δράσης.

Οπως επισημαίνει η Επιτροπή, στο μέλλον, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, ιδίως να βελτιωθεί η εφαρμογή των διατάξεων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν πιο ακριβή εργαλεία παρακολούθησης και συλλογής πραγματικών στοιχείων, να επισημανθούν περισσότερο οι αναδυόμενοι κίνδυνοι και οι επαγγελματικές ασθένειες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ταπροβλήματα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που συνδέονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού.

Οπως ανέφερε ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Λάζλο Αντόρ, τα ατυχήματα κατά την εργασία βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, και τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημείο αναφοράς για τον υπόλοιπο κόσμο. «Η επένδυση στην επαγγελματική ασφάλεια έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευεξίας του προσωπικού, τη μείωση των συχνών απουσιών και της αλλαγής προσωπικού και τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης», τόνισε, προσθέτοντας, ωστόσο,ότι αυτός ο τομέας πολιτικής αντιμετωπίζει και προκλήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων πρέπει, από κοινού, να βρούμε λύσεις.

Μέχρι τώρα έχουν υιοθετηθεί δύο στρατηγικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στην ΕΕ, η πρώτη το 2002, καλύπτοντας την περίοδο έως το 2006, και η δεύτερη το 2007, για την περίοδο έως το 2012.

Η στρατηγική 2007-2012 έθετε έναν φιλόδοξο στόχο για όλα τα κράτη μέλη: τη μείωση των ατυχημάτων κατά την εργασία κατά 25 %. Επιπλέον, τέθηκε μια σειρά ειδικών στόχων, όπως:

-βελτίωση και καλύτερη εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία,

-προσαρμογή του πλαισίου σε αλλαγές στον χώρο εργασίας,

-ανάπτυξη συνεκτικών εθνικών στρατηγικών, προσαρμοσμένων στο ειδικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους,

-ενθάρρυνση αλλαγών συμπεριφοράς και προαγωγή μιας προληπτικής προσέγγισης σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας

Keywords
Τυχαία Θέματα