Τράπεζα Κύπρου: Προς πώληση πακέτου δανείων ύψους €450 εκ.

Η Τράπεζα Κύπρου διερευνά ενδεχόμενη πώληση πακέτου δανείων ύψους €450 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα €370 εκατ. μη εξυπηρετούμενα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) της, τα οποία στο τέλος Σεπτεμβρίου υποχώρησαν στα €9,16 δισ. ή στο 47,6% του συνολικού δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Όπως αναφέρεται στα εννιαμηνιαία αποτελέσματα της τράπεζας, «το Συγκρότημα διερευνά ενεργά εναλλακτικές λύσεις» για την επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ.

«Χαρτοφυλάκιο

αξίας ύψους περίπου €450 εκατ., που έχει κατηγοριοποιηθεί ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, περιλαμβάνει ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €370 εκατ., που αποτελείται κυρίως από δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις», αναφέρεται.

Όπως σημειώνεται, «η τράπεζα συνεχίζει να διερευνά άλλες διαρθρωτικές λύσεις για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, πιθανόν στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός ή περισσότερων συναλλαγών».

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 (ΔΠΧΑ 5) αφορά στην κατάταξη μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ως κατεχομένων προς πώληση ή ως κατεχομένων για διανομή.

Βάσει του ΔΠΧΑ 5, η διεύθυνση ενημερώνει ότι είναι δεσμευμένη σε πλάνο πώλησης ομάδας περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κατακρατούνται προς πώληση, η οποία θεωρείται εξαιρετικά πιθανή σε μια περίοδο που εκτείνεται στους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία κατηγοριοποίησης των περιουσιακών στοιχείων αυτών ως κατεχόμενα προς πώληση.

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία τίθενται (marketed) προς πώληση σε εύλογες τιμές σε σχέση με τη δίκαιη αξία τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα