Συνεργατισμός: Κέρδη €62εκ για εννιάμηνο 2016

Τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για τον Συνεργατισμό με τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη 9μήνου να ανέρχονται σε €62 εκατ.

Η καθαρή κερδοφορία στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε οργανική κερδοφορία από εργασίες η οποία στην υπό εξέταση περίοδο, ανέρχεται στα €115 εκατ. Το μεγαλύτερο ποσοστό της οργανικής κερδοφορίας του 3ου τριμήνου διοχετεύθηκε για την περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων για κάλυψη των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, επιλογή που αναμένεται να ακολουθηθεί και στο 4ο τρίμηνο.

Περιλαμβανομένων των κερδών του 3ου τριμήνου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) συνεχίζει να βελτιώνεται

φτάνοντας στο 16,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Σημειώνουμε ότι μετά την εισροή κεφαλαίων ύψους €175 εκατ. πριν από ένα έτος ο συγκεκριμένος δείκτης ανήλθε στο 14%. Η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια με βάση προκαταρτικές εποπτικές απαιτήσεις για τις συστημικές τράπεζες στην Κύπρο καθορίζεται στο 14,25% από το 12,25% που ίσχυε για το 2016. Ο εν λόγω δείκτης αποτελείται από ποσοστό 8% ως οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνα Ι, ποσοστό 3,75% ως οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνα ΙΙ και ποσοστό 2,5% ως απόθεμα διατήρησης κεφαλαίων.

Σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, η μεγάλη προσπάθεια που έχει αναληφθεί συνεχίζεται με θετικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, για το 3ο τρίμηνο οι νέες ρυθμίσεις ανήλθαν στα €307 εκατ. και συνολικά από την αρχή του έτους στα €975 εκατ. Αναμένονται συνολικές ρυθμίσεις ύψους €1,3 δις για το σύνολο του 2016.

Οι ρυθμίσεις των πρώτων εννέα μηνών σε συνδυασμό με το ποσοστό ίασης, το οποίο παραμένει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, οδήγησαν τον δείκτη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο 47,93% σε σχέση με 50,95% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης αυτών των δανείων με προβλέψεις, έχει βελτιωθεί ανεβαίνοντας στο 55,77% σε σχέση με 53,41% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η διατήρηση και ενίσχυση του δείκτη προβλέψεων προσθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση.

Keywords
Τυχαία Θέματα