Επ.Οικονομικών: Eκπαίδευση στους υδρογονάνθρακες

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε εκ νέου τη Δευτέρα το αίτημα για αποδέσμευση του κονδυλίου που αφορά την εκπαίδευση σε θέματα υδρογονανθράκων.

Η δαπάνη για το 2017 ανέρχεται στις 886.500 ευρώ.

Στο σημείωμα που συνοδεύει το αίτημα του Υπουργείου Ενέργειας αναφέρεται πως οποιαδήποτε έσοδα υπάρξουν από τις εταιρείες αναφορικά με την εκπαίδευση κατατίθενται στο πάγιο ταμείο του κράτους και το Υπουργείο Ενέργειας και εγκρίνεται αντίστοιχο κονδύλι εξόδων ώστε να χρησιμοποιηθεί για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει συμβατική υποχρέωση με τις εταιρείες.

Προστίθεται

ότι οι εταιρείες προβαίνουν σε έλεγχο για να διαπιστώσουν ότι τα ποσά που έμβασαν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα συμβόλαια έρευνας και αναλογικού καταμερισμού παραγωγής.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με τις εταιρείες.

Στο σημείωμα διευκρινίζεται ότι στα συμβόλαια έρευνας και αναλογικού καταμερισμού παραγωγής για το ερευνητικό τεμάχιο 12, πέραν του όρου ότι ο αδειούχος υποχρεούται να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές ικανότητες των Κυπρίων πολιτών, θα πρέπει να συνεισφέρει για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού σύμφωνα με εκπαιδευτικό σχέδιο που συμφωνείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας και του αδειούχου.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι στα λοιπά ερευνητικά τεμάχια ο αδειούχους υποχρεούται να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές ικανότητες των Κυπρίων πολιτών, θα πρέπει να συνεισφέρει για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου προταθεί από τον Υπουργό, σύμφωνα με εκπαιδευτικό σχέδιο που συμφωνείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας και του αδειούχου.

Στο σημείωμα διευκρινίζεται ότι αποτελεί διεθνή πρακτική στη βιομηχανία Πετρελαίου η διάθεση κονδυλίων από τις εταιρείες υδρογονανθράκων προς τα κράτη στα οποία δραστηριοποιούνται, με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση δημοσίων λειτουργών που ασχολούνται με τη διαχείριση υδρογονανθράκων. Προστίθεται ότι από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες στη διαχείριση των συμβολαίων έρευνας, αναλογικού καταμερισμού και παραγωγής η συνεχής εκπαίδευση των εμπλεκομένων δημοσίων λειτουργών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή διαχείριση τους και προάσπιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας.

Αναφέρεται ακόμα πως η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης από τους δημοσίους λειτουργούς θα μειώσει την ανάγκη αγοράς υπηρεσιών από ξένους συμβουλευτικούς οίκους.

Στο σημείωμα επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας πέραν της αναγκαίας εκπαίδευσης δημοσίων λειτουργών, διέθεσε και διαθέτει κάθε χρόνο ποσό για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των υδρογονανθράκων και αναφέρεται ότι σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ. Προστίθεται ότι οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στο αναλυτικό κατάλογο καταμερισμού της δαπάνης αναφέρεται ότι ποσό 138.000 θα δαπανηθεί για συνέχιση των 13 πλήρων υποτροφιών που δόθηκαν το 2014 – 2015 από το ΥΕΕΒΤ σε 12 προπτυχιακούς και ενός διδακτορικού φοιτητή, 140.000 για την παραχώρηση νέων υποτροφιών από το ΥΕΕΒΤ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, 20.000 ευρώ για διάθεση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση 20.000 ευρώ ετησίως υποτροφιών στον τομέα της ενέργειας σε νέους μόνιμους κατοίκους της περιοχής του ενεργειακού κέντρου Βασιλικού (8 κοινότητες). Ποσό 74.000 ευρώ αφορά τη συνέχιση παραχώρησης από το ΥΕΕΒΤ υποτροφιών σε λειτουργούς του ΥΕΕΒΤ και της ΡΑΕΚ (νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακά), 143.650 ευρώ για εκπαίδευση 100 περίπου ατόμων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό το συντονισμό του ΚΣΕΔ, σε διάφορα σχολεία στο πλαίσιο της ετοιμότητας την κρατικών υπηρεσιών για αντιμετώπιση/ επίβλεψη θαλασσίων δραστηριοτήτων στην κυπριακή ΑΟΖ και την αγορά προμήθειας εξοπλισμού επέμβασης σε πλατφόρμες.

Κονδύλι 347.209 αφορά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με θέματα υδρογονανθράκων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, Ελεγκτική Υπηρεσία, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Εξωτερικών, Τμήμα Δημοσίων Εργων κ. α.)

Τέλος ποσό 22.836 ευρώ αφορά αποθεματικό για έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα