Αρχές Ιανουαρίου στο Χρηματιστήριο Λονδίνου η Τρ.Κύπρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε σήμερα το ενημερωτικό δελτίο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited («BOCH») αναφορικά με:

- την προτεινόμενη έκδοση μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντ του Ευρώ έκαστη στα πλαίσια της εισαγωγής μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου

Δημόσια Εταιρία Λτδ, μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 198 μέχρι 200 του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου και

- την εισαγωγή στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority, FCA) , τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (LSE), την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ μέχρι 700,000,000 μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντς του Ευρώ έκαστη.

Η BOCH είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που συστάθηκε στην Ιρλανδία για να καταστεί η μητρική εταιρεία της Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, θα γίνουν αιτήσεις στο: (i) UKLA για εισαγωγή του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της BOCH στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), (ii) LSE για τη διαπραγμάτευση των μετοχών στην Κύρια Αγορά Εισηγμένων Αξιών του LSE, και (iii) ΧΑΚ για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.

Στην περίπτωση όπου οι σχετικές αιτήσεις στο UKLA, LSE και ΧΑΚ ολοκληρωθούν με επιτυχία και το Σχέδιο θα λάβει νομική ισχύ, αναμένεται ότι η Εισαγωγή θα λάβει χώρα το νωρίτερο στις 13 Ιανουαρίου 2017 και ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας BOCH θα αρχίσει στο ΧΑΚ και στο LSE στις 10:30 π.μ. (ώρα Κύπρου) και στις 8:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) αντίστοιχα, ή όταν αυτό καταστεί εφικτό κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η συνολική ονομαστική αξία του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της BOCH αμέσως μετά την Εισαγωγή αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου €45,000,000 διαιρεμένο σε περίπου 450,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τη Βάση Ενοποίησης, οι οποίες θα εκδοθούν πλήρως αποπληρωμένες. Ως μέρος του Σχεδίου, η BOCH θα προχωρήσει στην έκδοση μέχρι και 700,000,000 συνήθων μετοχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα