ΟΑΕΕ :Εξαγορά χρόνων ασφάλισης και παράταση της δραστηριότητας μετά από αίτηση συνταξιοδότησης

Μέχρι και 5 χρόνια ανασφάλιστης εργασίας, πριν από την εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ), δίνει την δυνατότητα να εξαγοράσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το σχέδιο νόμου που κατάθεσε και υπουργείο Εργασίας, για ασφαλιστικές ρυθμίσεις στο νόμο για την λειτουργία του ΣΕΠΕ.
Σύμφωνα με τις.....
διατάξεις του ο χρόνος που μπορεί
να αναγνωριστεί δεν θα υπερβαίνει τα 5 χρόνια, θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος. Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό που αντιστοιχεί σε χρόνια εργασίας πριν από την πρώτη εγγραφή στα μητρώα των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ, όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστημα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο καθώς και όσοι με δική τους αίτηση έλαβαν εξαίρεση νόμιμα για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση των συγκεκριμένων ταμείων για το διάστημα του οποίου ζητείται αναγνώριση. Για την αναγνώριση θα πρέπει να καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά ίση με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κλάσης του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κλάσης επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται. Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν εφάπαξ, εντός τριών μηνών από την έκδοση απόφασης του ΟΑΕΕ, παρέχεται έκπτωση 15%.
Επίσης με άλλη διάταση του νομοσχεδίου οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορεί να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας, έως και 12 μήνες μετά από την κατάθεση της αίτησης για συνταξιοδότηση. Η σύνταξη θα καταβληθεί, από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος. Στην περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξης, εάν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα 5 τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. Εάν κατά την διάρκεια των 5 ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.
Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ κριθεί οριστικά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, απαιτείται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η διακοπή του επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Εάν ο ασφαλισμένος κριθεί προσωρινά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, δεν απαιτείται διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ
Keywords
Τυχαία Θέματα