Νηρεύς: Προς έκδοση 4 ομολογιακών δανείων έως 237 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 40 εκατ. ευρώ δύο κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων, έως 160 εκατ. και έως 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, και ενός κοινού ομολογιακού δανείου έως 7 εκατ. ευρώ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Νηρεύς που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, κατόπιν της από 31/10/2019 αίτησης της µμετόχου της Εταιρείας Τράπεζας

Eurobank Ergasias A.E, που κατέχει µμετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 15,502% του καταβεβλημένου µμετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 141 παρ.1 του Ν. 4548/2018, και της σχετικής από 4/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε» καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Νοεµβρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

1. Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 40 εκατ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη µε ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα µε το νόμο και να προβεί στην σύναψή του.

2. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου οµομολογιακού δανείου ύψους έως 160 εκατ. ευρώ σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

3. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου οµομολογιακού δανείου ύψους έως 30 εκατ. ευρώ σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

4. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού οµομολογιακού δανείου ύψους έως 7 εκατ. ευρώ σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

5. Εκλογή µελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή µελών της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π̟.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Ξεκινά η διαδικασία απόσχισης των προς πώληση μονάδων

Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο του από 30/10/2019 Δελτίο Τύπου του Ομίλου Ανδρομέδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη Diorasis (Μπιτσάκος Γ&Π Υδατοκαλλιέργειες ΑΕ) ως τον κατάλληλο αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την έγκριση της αγοράς των μετοχών της Νηρεύς Α.Ε και της Σελόντα Α.Ε από τον Όμιλο Ανδρομέδα.

Συνεπακόλουθα και προς διευκόλυνση της έναρξης της παραπάνω διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Νηρεύς αποφάσισε στις 04/11/2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που την αφορά (μονάδες Β. Εύβοιας, ιχθυογεννητικός σταθμός Κανατάδικα και λοιπά σχετικά στοιχεία) και την εισφορά του σε νέα 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό και στη συνέχεια αναμένεται να μεταβιβασθεί στον επενδυτή (εταιρεία Μπιτσάκος Γ&Π Υδατοκαλλιέργειες ΑΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όρισε ως ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν με ημερομηνία 30.9.2019, ο δε ως άνω εταιρικός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του 4548/2018.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης και σύστασης νέας εταιρείας με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου τελεί υπό τις προϋποθέσεις των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση των όρων της σκοπούμενης απόσχισης καθώς και της λήψης των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων των αρμοδίων προς τούτο αρχών.

The post Νηρεύς: Προς έκδοση 4 ομολογιακών δανείων έως 237 εκατ. ευρώ appeared first on mononews.

Keywords
Τυχαία Θέματα