Ποιοι στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα για την Αφρικανική Πανώλη – και τι κάνουν αν εμφανιστεί

Μετά και την ανησυχία που προκάλεσαν τακρούσματα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στησυγκρότηση Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την ΑΠΧ. Στη σχετική Απόφαση των Μ.Βορίδη και Φ. Αραμπατζή, ορίζεται ότι την Εθνική Ομάδα στελεχώνουν οι:

1. Αλεξανδρόπουλος Θωμάς, Προϊστάμενος τηςΓενικής ∆/νσηςΚτηνιατρικής,
2. ΚρήταςΣπυρίδων, Καθηγητής Μικροβιολογίας καιΛοιμωδών Νοσημάτων, ΤμήμαΚτηνιατρικής, Σχολή ΕπιστημώνΥγείας,Α.Π.Θ. με αναπληρωτήτου τον Παπατσίρο Βασίλειο, ΑναπληρωτήΚαθηγητή

Παθολογίας, ΤμήμαΚτηνιατρικής, Σχολή ΕπιστημώνΥγείας,ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας,
3. ΑγιαννιωτάκηΕιρήνη, Κτηνίατρος του Τμήματος Μοριακής∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακώνκαι Εξωτικών Νοσημάτων της ∆ιεύθυνσης ΚτηνιατρικούΚέντρου Αθηνών,
4. ∆ηλέΧρυσούλα, Προϊσταμένη της ∆/νσηςΥγείας των Ζώων,
5. ΚορούΛασκαρίνα-Μαρία, Προϊσταμένητου ΤμήματοςΛοιμωδών καιΠαρασιτικών Νοσημάτων της ∆/νσηςΥγείας των Ζώων,
6. ΚόμηταςΓεώργιος, Κτηνίατρος του Τμήματος Λοιμωδών καιΠαρασιτικών Νοσημάτων της ∆/νσηςΥγείας των Ζώων
7. ΧονδροκούκηΕλένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μοριακής∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακώνκαι Εξωτικών Νοσημάτων της ∆ιεύθυνσης ΚτηνιατρικούΚέντρου Αθηνών
8. ΧατζηνίκοςΕυάγγελος, ∆ασολόγος-MSc ΒιοοικολόγοςΕπιστημονικός Συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδαςως τακτικό μέλοςμε αναπληρωτή τονΑναστάσιοΞένο Τεχνολόγο ∆ασοπονίας, ΕπιστημονικόΣυνεργάτη της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας,
9. ΧρονάκηΜαριάννα, τουΤμήματοςΛοιμωδών καιΠαρασιτικών Νοσημάτων της ∆/νσηςΥγείας των Ζώων.

Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της οµάδαςείναι να:

• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στηδιατήρηση της ετοιµότητας σχετικά µε την ΑΠΧ.
• Συµβουλεύει και βοηθά στην επεξεργασία και κατάρτιση του σχεδίου επείγουσας επέµβασης.
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικώνπρογραµµάτων και ασκήσεων προσοµοίωσης.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η Απόφαση, η ομάδα:

i. Σε περίπτωση υπόνοιας εµφάνισης της ΑΠΧ:
• Αξιολογεί, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την κλινική εικόνα και την επιδηµιολογική κατάσταση.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη συλλογή δειγµάτων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διάγνωση της ΑΠΧ, καθώς και σχετικά µε τις πρόσθετες ενέργειες και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.
ii. Σε περίπτωση εµφάνισης της ΑΠΧ:
• Προβαίνει, τουλάχιστον στην περίπτωση πρωτογενούς εστίας, σε αξιολόγηση της κλινικής εικόνας και ανάλυση της επιδηµιολογικής έρευνας, ώστε να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να προσδιορισθεί,
− η προέλευση της µόλυνσης,
− η ηµεροµηνία εισαγωγής του λοιµογόνου παράγοντα,
− η πιθανή εξάπλωση της νόσου.
• Υποβάλλει έκθεση στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, η οποία κοινοποιείται και στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τις δειγµατοληψίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα µέτρα καταπολέµησης και τα άλλα µέτρα που πρέπει να εφαρµοσθούν, τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί καθώς και συµβουλές για θέµατα βιοασφάλειας στις εκµεταλλεύσεις, στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, στους συνοριακούς σταθµούς και τα µεταφορικά µέσα.
• Παρακολουθεί και κατευθύνει, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Οµάδα Ειδικών, την επιδηµιολογική έρευνα.
• Συµπληρώνει, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και άλλα απαραίτητα στοιχεία.
• Αναλύει τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και αξιολογεί τον κίνδυνο σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Βοηθά ώστε η επεξεργασία των πτωµάτων των ζώων και των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται µε τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Keywords
Τυχαία Θέματα