Ζ’ Διεθνές Συνέδριο – Οι φι­λε­λεύ­θε­ροι θε­σμοί του Α­γώ­νος της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως –

16:12 11/10/2018 - Πηγή: dogma

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος προα­να­κοι­νώ­νει ό­τι πραγ­μα­το­ποι­εί­ται α­πό τις 18 ε­ως και τις 20 Ο­κτω­βρί­ου 2018 το Ζ΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νι­κό Συ­νέ­δριο, το ο­ποί­ο εν­τάσ­σε­ται στη σει­ρά των δέ­κα (10) Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων για τα 200 χρό­νια της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως (1821-2021). Το Συ­νέ­δριο ε­φέ­τος έ­χει ως κεν­τρι­κό θέ­μα: «Οι φι­λε­λεύ­θε­ροι θε­σμοί του Α­γώ­νος της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως». Ει­δι­κοί ε­πι­στή­μο­νες και ερευ­νη­τές θα πα­ρου­σιά­σουν σχε­τι­κές ει­ση­γή­σεις.

The post Ζ’ Διεθνές Συνέδριο – Οι φι­λε­λεύ­θε­ροι θε­σμοί του Α­γώ­νος της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως – appeared first on ΔΟΓΜΑ.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Ζ’ Διεθνές Συνέδριο –, ­λε­λεύ­θε­ροι ­σμοί, Α­γώ­νος, Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως –,z’ diethnes synedrio –, ­le­lev­the­roi ­smoi, a­go­nos, el­li­ni­kis e­pa­na­sta­se­os –