ΓΓΕΤ: Διμερής συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας στην έρευνα

Η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς της Γαλλίας αποτελεί το στόχο της Προκήρυξης της Πράξης "Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας -Γαλλίας 2009", στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής εμβέλειας "Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες", που προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης.Η συγκεκριμένη Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ-ΙΙ), καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Στόχος της Πράξης είναι διεθνής συνεργασία ελληνικών και γαλλικών ερευνητικών φορέων μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους εξής τομείς έρευνας:· Βιολογία, Ιατρική και Υγεία.Οι ειδικότεροι στόχοι της Πράξης περιλαμβάνουν:- Την παράλληλη ανάπτυξη της έρευ
Keywords
Τυχαία Θέματα