Λιβάνης: Eπιπλέον φόροι για τις χρήσεις 2007 και 2008

Κατά το φορολογικό έλεγχο της εταιρείας Λιβάνης για τις χρήσεις 2007 και 2008, τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ακριβή και επαρκή και δεν προέκυψαν στοιχεία που να επηρέασαν το κύρος τους.

Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν για το 2007 και 2008 φόροι ευρώ 58.917,72 και ευρώ 54.393,31 αντίστοιχα, τέλη και προσαυξήσεις ευρώ 14.140,28 και ευρώ 5.221,69 αντίστοιχα, δηλαδή ποσό συνολικού ύψους ευρώ 132.673,00.

Ωστόσο, τα κέρδη των χρήσεων 2007 και 2008 είχαν ήδη επιβαρυνθεί με προβλέψεις ευρώ 95.447,65 και ευρώ 97.358,22 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τα κέρδη της χρήσεως 2009 να αυξηθούν με το ποσό των ευρώ 60.132,87.

Keywords
Τυχαία Θέματα