Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Θα διανείμει μέρισμα 6,50 ευρώ ανά μετοχή

Μέρισμα 6,50 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για τη χρήση 2008 η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, όπως αποφάσισε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Επί του μερίσματος της χρήσης 2008 θα παρακρατηθεί, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν 3697/2008 φόρος μερισμάτων ποσοστού 10%. Το καταβλητέο, μετά την παρακράτηση του φόρου, ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε 5,85 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008 είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 1ην Ιουλίου 2009 (RecordDate*). Από την 29ην Ιουνίου
2009 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2008. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 μέχρι τις 6 Ιουλίου 2010 μέσω της Alpha Bank ως εξής: 1) Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες) από την Δ/νση Υποστηρίξεως Δραστηριοτήτων Corporate & Invest
Keywords
Τυχαία Θέματα